Zarejestruj się
cart Zrób zakupy
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych Newsletter Forum Kontakt

- Warunki korzystania –

REGULAMIN SERWISU + REGULAMIN KONKURSU na FACEBOOK:

1. Platforma Infobuzer

2. Sprzedaż grupowa

Serwis informacyjno/sprzedażowy www.infobuzer.pl (dalej „Serwis”), prowadzony jest przez firmę Infobuzzer Group. Firma powstała w lipcu 2011 r. Celem firmy jest dostarczanie mediów nowej generacji, z bardzo dużym doświadczeniem medialnym i unikalną wiedzą na temat nowych technologii internetowych. Prowadzone przez firmę serwisy internetowe udostępniają indywidualnym użytkownikom Internetu pełną gamę najwyższej jakości serwisów informacyjnych, biznesowych, społecznościowych, ogłoszeniowych i komunikacyjnych.

Misja: Dostarczać najlepsze wrażenia i najwyższe zaangażowanie użytkownikom mediów. W każdym miejscu, o każdym czasie, na każdy sposób.

Dane firmy: Infobuzzer Group ul. Słowackiego 1 E, 05-840 Brwinów / k Pruszkowa, NIP. 824-138-64-88, adres e-maill: biuro@infobuzer.pl

1. Platforma Infobuzer

Definicje użyte w regulaminie:

 • 1. Usługodawca – Infobuzzer Group z siedzibą przy ul. Słowackiego 1 E, 05-840 Brwinów / k Pruszkowa

• 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wyszukuje informacje o wydarzeniach na rynku, wyprzedażach i promocjach nowych produktów i usług zawartych w serwisie.

 • 3. Usługobiorca – dalej zwany „Ogłaszającym” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca sklepy internetowe lub stacjonarne i umieszczająca newsy, ogłoszenia o wyprzedażach i promocjach nowych produktów i usług.

• 4.Jednostka reklamowa - emisja reklamy we wskazanym miejscu i na dany okres po porozumieniu z Usługodawcą a Ogłaszającym.

Informacje ogólne:

 • 1. Serwis www.infobuzer.pl jest niezależną platformą informacyjno - ogłoszeniową newsów z rynku detalicznego, wyprzedaży i promocji.

• 2. Serwis umożliwia Użytkownikowi nieodpłatne wyszukiwanie, przeglądanie, przekierowanie oraz powiadamianie o informacjach na rynku detalicznym, wyprzedażach i promocjach towarów i usług dostępnych w sklepach internetowych oraz sklepach stacjonarnych.

• 3. Serwis oferuje Ogłaszającemu: o a) płatne – według aktualnego cennika opublikowanego w serwisie www.infobuzer.pl – dodawanie i wyróżnianie newsów, ogłoszeń o wyprzedażach i promocjach. o b) płatne – automatyczne, ograniczone ilościowo monitorowanie wyprzedaży i promocji znajdujących się w sklepach internetowych, o c) płatne – monitorowanie, porównanie z wiodącymi porównywarkami oraz serwisami losowo wybranych ogłoszeń o wyprzedażach i promocjach, wybór "newsów dnia" oraz ich publikację.

• 4. Ogłaszający w ramach zakupionych punktów jest uprawniony do umieszczania w serwisie www.infobuzer.pl jednego towaru dotyczącego promocji lub wyprzedaży. Ogłoszenia zawierające grupę produktów lub znamiona promocji firmy będą usuwane przez moderatora.

• 5.Jednostki reklamowe mogą zostać wykorzystane w okresie 6 miesięcy od daty uruchomienia usługi. Jeżeli w okresie 6 miesięcy od daty uruchomienia usługi ogłaszający zakupi kolejne jednostki reklamowe, ważność ww. jednostek reklamowych ulega przedłużeniu na taki sam okres. W przypadku braku zakupu kolejnych jednostek reklamowych w okresie 6 miesięcy, niewykorzystane jednostki reklamowe ulegają przepadkowi, bez prawa żądania przez Ogłaszającego zwrotu ich równowartości.

• 6. Zawartość Serwisu stanowi bazę danych, a jej elementy chronione są ustawą o ochronie baz danych oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

• 7. Znaki towarowe zamieszczone w Serwisie mogą być zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji towarów i usług oferowanych i promowanych przez sklepy internetowe oraz na innych stronach internetowych.

 • 8. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków świadczenia usługi zawartych w niniejszym Regulaminie.

Zasady funkcjonowania Serwisu:

 • 1. Poprawne korzystanie z Serwisu wymaga komputera z systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową.

• 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wstrzymania świadczenia usługi w przypadku próby wykorzystania Serwisu przez Ogłoszeniodawcę w celu zamieszczenia w Serwisie treści niezgodnych z prawem, rzeczywistością, wprowadzających w błąd, noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie innych podmiotów, zawierających wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub obelżywe oraz zawierających inne treści naruszające obowiązujące przepisy prawa lub interes Usługodawcy.

 • 3. Ogłaszający ma prawo w każdym czasie zrezygnować z usługi bez prawa żądania zwrotu uiszczonej uprzednio należności z tytułu realizacji usługi.

• 4. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie to nie przysługuje, jeśli Usługodawca rozpocznie wykonanie usługi przed upływem terminu określonego powyżej.

Odpowiedzialność:

 • 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przedstawione newsy, wyprzedaże i promocje oraz ich opisy, były prawidłowe i zgodne z danymi przedstawionymi przez firmy PR, sklepy internetowe oraz sklepy stacjonarne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, nieaktualne treści ogłoszeń promocyjnych, a także za ich zmianę przez prowadzącego firmę PR, sklep internetowy lub stacjonarny.

• 2. Przekierowanie Użytkownika (za pomocą łącza internetowego typu hyperlink) do strony internetowej sklepu internetowego nie oznacza zawłaszczenia przez Usługodawcę jakichkolwiek praw do takiej strony internetowej lub publikowanych w niej treści. Użytkownik korzysta z przekierowania do strony internetowej na własne ryzyko.

• 3. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości poniesionej przez Użytkownika lub Ogłaszającego rzeczywistej szkody i nie obejmuje utraconych korzyści.

• 4. Usługodawca nie odpowiada za brak lub ograniczenie dostępu do Serwisu spowodowane siłą wyższą, przyczynami technicznymi, działaniami operatora telekomunikacyjnego lub innymi przyczynami od niego niezależnymi.

Reklamacje:

• 1.Po dodaniu ogłoszenia do Serwisu, Ogłaszający obowiązany jest sprawdzić, czy ogłoszenie zostało opublikowane zgodnie z podanymi przez niego danymi.

• 2. Użytkownik i Ogłaszający mają prawo zgłosić reklamację nienależytego wykonania usługi. Reklamacja może być złożona do dnia zakończenia publikacji ogłoszenia w Serwisie lub do dnia, w którym ogłoszenie miało być opublikowane.

• 3. Reklamacje należy składać pisemnie lub formie elektronicznej na adres Usługodawcy bądź adres mailowy: biuro@infobuzer.pl

• 4. Reklamacje będą rozstrzygane według uznania Usługodawcy w terminie do 10 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

Przetwarzanie danych:

• 1. W związku ze świadczeniem usługi powiadamiania Użytkownika o wybranej przez niego wyprzedaży lub promocji w sklepie internetowym bądź stacjonarnym, Użytkownik jest proszony o udostępnienie swojego adresu e-mail.

• 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • 3. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany lub poprawiania, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.

Postanowienia końcowe:

• 1. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu. O powyższych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej www.infobuzer.pl.

 • 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na stronie internetowej nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od daty ich opublikowania.

 • 3. Usługodawca może w każdym czasie i bez uprzedzenia zdecydować o zaprzestaniu świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

• 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem usług określonych niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.

• 5. Użytkownik i Ogłoszeniodawca niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie z systemu Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 2 oraz art.9 ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • 6. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedaż grupowa

REGULAMIN Infobuzer – sprzedaż grupowa kuponów:

Definicje użyte w regulaminie:

AUKCJA – proces, w czasie którego Partner za pośrednictwem Infobuzer.pl__ składa oferty sprzedaży świadczonych przez siebie Usług po określonej cenie, w określonym czasie i pod określonymi warunkami.

KONTO – zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez Infobuzer.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Infobuzer.pl__Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Infobuzer.pl__i dokonywanie transakcji zakupu Usług.

KUPON – generowany przez portal Infobuzer.pl__ dokument elektroniczny, który jest podstawą do wykonania Usługi przez Partnera na warunkach opisanych w Regulaminie.

PARTNER – prowadząca działalność gospodarczą osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zlecenie na prezentację swojej oferty na Infobuzer.pl__

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Infobuzer.pl__

REJESTRACJA – procedura zakładania Konta na Infobuzer.pl__.

USŁUGA – usługa lub produkt, które są oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Infobuzer.pl__ podczas Aukcji, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

UŻYTKOWNIK – podmiot, który spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu oraz dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku czego utworzone zostało dla niego Konto. W ten sposób uzyskując dostęp do Usług świadczonych przez Infobuzer.pl__ w ramach Infobuzer.pl__, na zasadach określonych w Regulaminie, może zawierać umowy sprzedaży Usług oferowanych przez Infobuzer.pl__.

§1 WARUNKI UCZESTNICTWA W INFOBUZER.PL__.

 1. Użytkownikami Infobuzer.pl__ mogą być osoby fizyczne, mające zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im zgodne z prawem zawieranie wiążących umów sprzedaży, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, a także dokonały skutecznej Rejestracji.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: adresu e-mail (loginu) oraz hasła. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Infobuzer.pl__ umowy, której przedmiotem jest dostęp do Usług świadczonych przez Infobuzer.pl__ w ramach Infobuzer.pl__ oraz możliwość kupowania Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna dla każdego Użytkownika. Jedyną opłatą pobieraną od Użytkownika jest cena kupionej Usługi.
 4. Wraz z dokonaniem Rejestracji, Użytkownik składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz spełnia wszystkie określone w nim wobec Użytkowników wymagania i warunki.
 5. Użytkownik, o ile nie skorzystał z żadnej z Usług w ramach Infobuzer.pl__.pl, może w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta Infobuzer.pl__ bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Jeśli Użytkownik złożył już ofertę zakupu Usługi,  usunięcie Konta może nastąpić po zakończeniu Aukcji, zgodnie z zasadami opisanymi w §7.
 6. Infobuzer.pl__ może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z portalu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 2.
 7. Prawidłowo przeprowadzona Rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika Konta na Infobuzer.pl__.pl, które zostaje przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu, czyli wpisaniu na Infobuzer.pl__ zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła.
 9. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany któregokolwiek z tych danych, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej Infobuzer.pl__. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt. 2, w trakcie korzystania z Usług Infobuzer.pl__.pl, a także podawania danych niepełnych, nieaktualnych, bądź nieprawdziwych.
 10. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Infobuzer.pl__ i wyjaśnić okoliczności przejęcia.
 11. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób zbyć Konta.
 12. Infobuzer.pl__ umożliwia Użytkownikom dobrowolne zapraszanie do uczestnictwa w Infobuzer.pl__ osób trzecich, nie posiadających Konta. Zaproszenie następuje poprzez wybór opcji „Poleć znajomemu” dostępnej na stronie Infobuzer.pl__ i wpisanie adresów mailowych zapraszanych osób. Z chwilą wpisania adresu elektronicznego zapraszanych osób, Użytkownik oświadcza, iż posiada niezbędną zgodę dysponenta tego adresu na otrzymanie informacji handlowej od Infobuzer.pl__(wymaganą przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ; Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm., przy czym zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści oraz może być odwołana w każdym czasie) i udostępnienie w tym celu przedmiotowego adresu elektronicznego. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z udostępnieniem tych danych oraz zobowiązuje się zwolnić Infobuzer.pl__ i przejąć oraz pokryć wszystkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane w stosunku do Infobuzer.pl__ w razie nieuprawnionego udostępnienia lub wykorzystania ich adresu mailowego. Zaproszenie może nastąpić również za pośrednictwem specjalnych aplikacji udostępnianych przez osoby trzecie, w wyniku których zaproszenie pojawi się na specjalnie przystosowanych stronach internetowych będących własnością tych osób, do których dostęp ma grupa Użytkowników tych stron.
 13. Infobuzer.pl__ przewiduje możliwość wprowadzenia nagród za zaproszenie osób trzecich do uczestnictwa w Infobuzer.pl__ w postaci zasilenia Konta Użytkownika w systemie Infobuzer.pl__, pod warunkiem, że zaproszone osoby, nie posiadają jeszcze Konta. W przypadku naruszenia tej zasady lub podania nieprawdziwych danych  (imienia, nazwiska lub adresu e-mail) przy tworzeniu nowego konta albo wykorzystania ich bez posiadania zgody, o której mowa w pkt.12 powyżej, Infobuzer.pl__ zastrzega sobie prawo do anulowania nagrody, naliczenia kary umownej w wysokości jej trzykrotności oraz usunięcie konta Użytkownika.
 14. Fundatorem nagród jest Infobuzer.pl__
 15. Wykorzystanie otrzymanej nagrody przez Użytkownika jest możliwe wyłącznie po podaniu przez niego swoich prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
 16. Dane osobowe Użytkowników zostaną wykorzystane jedynie do rozliczenia się Infobuzer.pl__ z przekazywanych nagród.
 17. Infobuzer.pl__ zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług świadczonych w ramach Infobuzer.pl__ w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Konta. Infobuzer.pl__ może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

§2 ZASADY SPRZEDAŻY USŁUG

 1. Infobuzer.pl__ma prawo do publikowania Aukcji na Infobuzer.pl__ na podstawie podpisanej z Partnerem umowy – zlecenia pośrednictwa w sprzedaży Usługi oraz przekazanych przez Usługodawcę wytycznych i materiałów do sporządzenia oferty.
 2. Okres trwania Aukcji jest czasowo ograniczony i jest ustalany przez Infobuzer.pl__ dla każdej oferty indywidualnie. W warunkach każdej oferty prezentowanej na Infobuzer.pl__ znajduje się również informacja o minimalnej liczbie osób, które muszą zadeklarować zakup, aby spełniony został warunek zawieszający oferty sprzedaży i realizacji Usługi, powodujący iż oferta sprzedaży Kuponów staje się wiążąca dla Infobuzer.pl__ i Usługa będzie realizowana dla Użytkowników, którzy złożyli deklarację jej zakupu i skutecznie zawrą umowę sprzedaży.
 3. Użytkownik, po zapoznaniu się z ofertą przedstawioną na Infobuzer.pl__.pl, wybierając opcję „kup teraz”, składa  deklarację zakupu przedstawionej Usługi.
 4. Użytkownik może kupić dowolną liczbę Usług podczas Aukcji, chyba że warunki Aukcji stanowią inaczej.
 5. Po złożeniu deklaracji zakupu Usługi Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z oferowanych przez Infobuzer.pl__ systemów płatności, wg własnego wyboru.
 6. W przypadku płatności przelewem internetowym zapłata przez Użytkownika odbywa się w momencie złożenia deklaracji zakupu. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność kartą płatniczą, to środki z jego karty płatniczej zostaną pobrane dopiero wtedy, kiedy zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba uczestników, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Usługi i tym samym rachunek powiązany z kartą płatniczą Użytkownika nie będzie obciążany. W przypadku płatności przelewem, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników, środki są zwracane w całości na konto bankowe Użytkownika w ciągu 7 dni roboczych.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży Usługi odbywa się wraz ze skuteczną realizacją transakcji płatności przez Użytkownika, za pośrednictwem Infobuzer.pl__ z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych i wyłącznie gdy spełniony został warunek zawieszający oferty sprzedaży i realizacji Usługi, dotyczący minimalnej ilości Użytkowników, którzy złożyli deklarację zakupu danej Usługi. W przypadku, kiedy płatność nie się dochodzi do skutku (np. środki nie wpłynęły na konto Infobuzer.pl__ , rachunek bankowy nie istnieje, nie ma na nim wymaganych środków pieniężnych, numer karty płatniczej jest nieprawidłowy lub nie ma na niej wystarczających środków, itp.), również nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Usługi.
 8. Jeśli zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba uczestników  i transakcja zostanie poprawnie zautoryzowana, Użytkownik otrzyma potwierdzenie zakupu na podany adres e-mail. W przypadku niespełnienia ustalonego wcześniej z Partnerem i zawartego w ofercie prezentowanej na Infobuzer.pl__ warunku dotyczącego minimalnej liczby nabywców Usługi, sprzedaż danej Usługi nie dochodzi do skutku.
 9. Instrukcja dotycząca wydania kuponu umożliwiającego realizację zakupionej Usługi zostaje wysłana na adres e-mail, który został podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Wysyłka odbywa się pod warunkiem, że płatność zostanie poprawnie zautoryzowana i dokonana i zgodnie z pkt. 8.
 10. Podstawą skorzystania z zakupionej przez Użytkownika Usługi jest wydrukowany Kupon. Użytkownik jest zobowiązany do okazania oraz pozostawienia Kuponu w miejscu realizacji Usługi. W przypadku Usług realizowanych zdalnie (zakupy przez Internet) Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru kuponu w sposób wskazany przez Partnera i wyszczególniony w opisie Aukcji.
 11. Kupon jest realizowany przez jego okaziciela. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie Kuponów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek czynności nieuprawnionej ingerencji w treść kuponu lub nieuprawnione posługiwanie się nim, Infobuzer.pl__ zastrzega sobie prawo przekazania danych Użytkownika portalu odpowiedniemu Partnerowi oraz wszczęcie stosownych kroków prawnych.
 12. O ile nie zostało  wskazane inaczej, każdy Kupon może zostać użyty tylko raz. Jeżeli wartość Kuponu nie zostanie w całości wyczerpana lub jeżeli Usługa nie została w całości zrealizowana, pozostałej różnicy w wartości nie zwraca się.
 13. W przypadku, gdy warunki Aukcji nie stanowią inaczej, Kupon nie gwarantuje prawa do wykonania Usługi przez Partnera lub odbioru towaru w dowolnym czasie. Dlatego zaleca się uzgodnienie czasu wykonania Usługi lub odbioru towaru indywidualnie z Partnerem.
 14. Czas realizacji zakupionej Usługi na podstawie Kuponu Infobuzer.pl__ jest ściśle określony. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru zakupionej Usługi w czasie określonym przez Partnera, który jest podany na stronie Infobuzer.pl__ w warunkach Aukcji. Po upływie określonego czasu Kupon traci ważność. Jeżeli Użytkownik portalu nie zrealizuje Kuponu w podanym terminie, może zgłosić drogą elektroniczną wniosek do Infobuzer.pl__ o zasilenie jego Konta w systemie Infobuzer.pl__ kwotą równą zapłaconej za Usługę. Zgłoszenie takie musi nastąpić w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty zakupu kuponu. Środki w systemie Infobuzer.pl__ będą ważne przez 6 miesięcy od zasilenia konta i będą mogły zostać spożytkowane wyłącznie na zakup innych Usług w ramach Infobuzer.pl__.pl. Taka wymiana nie będzie przysługiwała Użytkownikowi, jeśli upłynął ustawowy termin przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży.
 15. Infobuzer.pl__ potwierdza, że Partner zrealizuje Usługę na zasadach określonych w warunkach Aukcji, jeżeli  przed wykonaniem Usługi zostanie przedstawiony kupon Infobuzer.pl__. W wypadku niezrealizowania Usługi przez Partnera mimo przedłożenia Kuponu, Użytkownik portalu ma prawo do otrzymania od Infobuzer.pl__ rekompensaty w wysokości kwoty, za jaką Usługa została kupiona, do której to kwoty ograniczona jest całkowita odpowiedzialność Infobuzer.pl__ z tytułu braku zrealizowania lub niewłaściwego zrealizowania zobowiązań umownych wobec Użytkownika. Infobuzer.pl__ nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze, utracone korzyści i nie jest zobowiązany do żadnej innej rekompensaty, odszkodowania lub innego wynagrodzenia za szkody ponad kwotę przewyższającą zapłaconą przez Użytkownika na rzecz Infobuzer.pl__ cenę Usługi.
 16. Infobuzer.pl__ nie ponosi odpowiedzialności za Usługi otrzymane przez Użytkownika od Partnera. Określone w Kuponie Usługi świadczy na rzecz Użytkownika dany Partner w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego Infobuzer.pl__ nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niedopełnienie przez partnera należytego obowiązku realizacji Usługi. W przypadku wystąpienia problemu przy realizacji Usługi  Infobuzer.pl__ dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane strony.
 17. Dalsza sprzedaż kuponu po cenie wyższej niż nominalna jest zabroniona. W przypadku stwierdzenia takiego działania Infobuzer.pl__ zastrzega sobie prawo do unieważnienia kuponu bez wcześniejszego powiadomienia.

§3 PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Infobuzer.pl__ gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Infobuzer.pl__ Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Infobuzer.pl__ w celu świadczenia Usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących Usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik, korzystając z Infobuzer.pl__.pl, nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 3. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Infobuzer.pl__ w zakresie opisanym w pkt. 2.
 4. Dane Użytkowników oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Infobuzer.pl__ zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach uzasadnionych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Infobuzer.pl__ poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ INFOBUZER.PL__

 1. Jeżeli w prezentacji Usługi, jej opisie lub cenie pojawi się błąd lub nieścisłość i Infobuzer.pl__ będzie zmuszona do poprawienia tego błędu w trakcie prezentacji oferty; Użytkownikowi, który nie zaakceptuje nowych warunków realizacji zakupionej Usługi przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych do Infobuzer.pl__ z tytułu zakupienia tejże Usługi. Użytkownikowi w takiej sytuacji nie przysługuje możliwość realizacji Usługi zgodnie z pierwotnymi, błędnie lub mylnie podanymi warunkami.
 2. Infobuzer.pl__ zastrzega, że nie gwarantuje również maksymalnych wyników możliwych do uzyskania przez Partnerów poprzez korzystanie z Infobuzer.pl__.pl., a także prawidłowości i wiarygodności treści jakichkolwiek informacji o Usługach oferowanych na stronie Infobuzer.pl__.pl.
 3. Ograniczenie odpowiedzialności Infobuzer.pl__  o którym mowa w §2pkt.15 obejmuje także wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno wadami w działaniu Infobuzer.pl__ jak również niedozwolone zachowania Użytkowników, szczególnie zamieszczenie na portalu treści zniesławiających, obraźliwych lub niezgodnych z prawami innych Użytkowników.
 4. Infobuzer.pl__ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dostarczane przez Partnerów, niezbędne do przygotowania Aukcji.
 5. Infobuzer.pl__ nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści, mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z portalu, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Infobuzer.pl__ nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem.
 6. Infobuzer.pl__ zastrzega sobie prawo do dokonania edycji, zmian, modyfikacji oraz usuwania treści uznanych przez Infobuzer.pl__ za nieodpowiednie.
 7. Infobuzer.pl__ nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich adresu e-mail (lub loginu) i hasła.
 8. Infobuzer.pl__ zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika lub Partnera, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Wyłącznym źródłem zobowiązań Infobuzer.pl__ jest umowa – zlecenie zawarta z Partnerem, Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zgadza się na korzystanie z portalu Infobuzer.pl__ wyłącznie na własne ryzyko. Firma Infobuzer.pl__, jej pracownicy i przedstawiciele nie gwarantują nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania strony  Infobuzer.pl__.pl. Firma Infobuzer.pl__ nie gwarantuje również maksymalnych wyników możliwych do uzyskania poprzez korzystanie z niniejszego portalu przez Partnerów oraz prawidłowości i wiarygodności treści jakichkolwiek informacji o Usługach oferowanych na stronie Infobuzer.pl__.pl.

§5 PRZERWY TECHNICZNE

 1. Infobuzer.pl__ stara się zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Infobuzer.pl__.pl. Mimo dołożenia wszelkich starań, przy tak złożonym systemie informatycznym jak Infobuzer.pl__ mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Infobuzer.pl__ stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. W celu rozwijania i doskonalenia portalu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Infobuzer.pl__ dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 3. Infobuzer.pl__ jest uprawniona do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu portalu Infobuzer.pl__.pl, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania bądź przyczynami niezależnymi od Infobuzer.pl__

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku, gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub umowy, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w Infobuzer.pl__oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Infobuzer.pl__rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Infobuzer.pl__danymi. Infobuzer.pl__może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 2 miesięcy od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Infobuzer.pl__zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Infobuzer.pl__może wysłać odpowiedź w inny sposób, wskazany przez składającego reklamację Użytkownika.
 6. W przypadku uznania reklamacji cała należność za zakupioną przez Użytkownika Usługę zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
 7. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana płatność za Usługę.

§7 ROZWIĄZANIE UMOWY PROWADZENIA KONTA

 1. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie zdecydować się na rozwiązanie umowy z Infobuzer.pl__dotyczącej prowadzenia jego Konta, poprzez kliknięcie w ikonę „usuń konto” znajdującą się na Infobuzer.pl__.pl, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – adresu e-mail (login) oraz hasła. Konto zostaje usunięte ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik uczestniczy już w rozpoczętej Aukcji, może rozwiązać umowę dopiero po jej zakończeniu. Warunkiem jest uregulowanie należności wobec Infobuzer.pl__i finalizacja umowy zawartej przez Użytkownika w wyniku wybrania przez niego opcji „kup teraz” podczas trwania Aukcji, która miała miejsce przed naciśnięciem ikony „usuń konto”.
 3. Umowa z Użytkownikiem (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana z przez Infobuzer.pl__za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, które może zostać przekazane Użytkownikowi w formie elektronicznej. Jeśli Użytkownik naruszył przepisy niniejszego Regulaminu, umowa może zostać rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Infobuzer.pl__ , Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Infobuzer.pl__

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY USŁUGI

 1. W ciągu 10 dni od daty zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży Usługi, Użytkownik portalu będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Usługi  bez podania przyczyny. W takim wypadku Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Infobuzer.pl__o chęci odstąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. W ciągu 14 dni od powiadomienia, Infobuzer.pl__zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę na wskazane przez niego konto bankowe lub – w wypadku wyrażenia takiej chęci przez Użytkownika – zasili jego Konto w systemie Infobuzer.pl__ kwotą równą zapłaconej, która następnie będzie mogła zostać spożytkowana wyłącznie na zakup innych Usług w ramach Infobuzer.pl__.pl. Odstąpienie od umowy sprzedaży Usługi nie jest możliwe po zrealizowaniu Kuponu.

§9 ZMIANY REGULAMINU

 1. Infobuzer.pl__może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Usług świadczonych w ramach Infobuzer.pl__.pl. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o niej poinformowany za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym przez Infobuzer.pl__terminie,  nie  krótszym niż 7 dni od dnia wysłania wyżej wskazanej wiadomości.
 2. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany, może rozwiązać umowę w trybie określonym w §7pkt1 Regulaminu, o czym winien niezwłocznie poinformować Infobuzer.pl__.pl. Rozwiązanie umowy jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Infobuzer.pl__oświadczenia Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień §7pkt2 Regulaminu.
 3. Aukcje, w których wziął udział przynajmniej jeden Użytkownik, a zostały rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu, prowadzone są na zasadach dotychczasowych.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych bez wcześniejszej zgody Infobuzer.pl__.pl. Obejmuje to: logo "Infobuzer.pl__ ", układ i kompozycję stron internetowych Infobuzer.pl__(tzw. layout), elementy graficzne organizowanych Aukcji, a także prawa ochronne na znaki Usługowe umieszczone w Infobuzer.pl__.pl, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Infobuzer.pl__ , której przedmiotem są Usługi świadczone przez Infobuzer.pl__w ramach Infobuzer.pl__na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Infobuzer.pl__
 3. Firma Infobuzer.pl__ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Usługodawców oraz Użytkowników w portalie Infobuzer.pl__w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem, umową oraz przepisami prawa.
 4. Firma Infobuzer.pl__ma prawo usuwać wszelkie materiały i treści zamieszczone przez Użytkowników, które według jej uznania będą niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezgodne z obowiązującym prawem.

 

REGULAMIN KONKURSU na FACEBOOK:

I Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

Infobuzer

 

2. Organizatorem konkursu jest Firma:

Infobuzzer Group

 

ul. Juliusza Słowackiego 1 E

05-840 Brwinów / k Pruszkowa

NIP. 824-138-64-88

Tel. +48 724 358 028

 

adres e-mail: biuro@infobuzer.pl

 

3. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Infobuzer:

https://web.facebook.com/Infobuzer

 

4. Udział w konkursie oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 

5. Uczestnicy konkursu muszą posiadać aktywne i prawdziwe konto na

Facebooku, a także mieć ukończone 18 lat.

 

6. Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi konkursowej i nie

łamie ona praw autorskich.

 

7. Uczestnik który wygra konkurs, nie ma możliwości przekazania nagrody

ani jej odsprzedania.

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody (spowodowanej

sytuacją wyższą) i zapewnia w jej miejsce nagrodę, będącą jej

równowartością.

 

9. Konkursy zostaną rozstrzygnięte przez niezależną komisję a Zwycięzcy

zostaną poinformowani o tym fakcie w wiadomości prywatnej FB a także na

tablicy organizatora.

 

10. Wszystkie aktywności które mają związek z konkursem, nie są w żaden

sposób sponsorowane,

wspierane ani też administrowane lub połączone z serwisem Facebook.

 

11. Nasz konkurs nie stanowi zlecenia ani też świadczenia usług przez

Uczestników konkursu, a także nie stanowi zobowiązania do wykonania

odpłatnego określonego

dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym

regulaminie. W tym też

zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz

lub ryzyko Organizatora.

 

12. Odpowiedzi konkursowe należy przesyłać do 13.01.2017r. w wiadomości

prywatnej na profil Infobuzer:

https://web.facebook.com/Infobuzer/

 

13. Osoby biorące udział w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie

danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i

wybraniem Zwycięzcy, a także oświadczają dodatkowo, że że zostali

poinformowani że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu

przeprowadzenia konkursu jest Firma:

Infobuzzer Group

 

ul. Juliusza Słowackiego 1 E

05-840 Brwinów / k Pruszkowa

NIP. 824-138-64-88